Sức mạnh của 6-Sigma

  1. Trang chủ
  2. Thể Loại Sách
  3. Kinh Tế - Quản Lý
  4. Sức mạnh của 6-Sigma
Sức mạnh của 6-Sigma

Sức mạnh của 6-SigmaTác giả: Subir Chowdhury

Giới thiệu - Sức mạnh của 6-Sigma


6-Sigma đã trở thành một phần trung tâm của việc thành công trong kinh doanh, mỗi người phải biết và áp dụng các nguyên tắc này đối với các tổ chức của mình. 'Sức mạnh của 6-Sigma' sẽ cải thiện việc tham gia ở tất cả các cấp của tổ chức, bở vì nó đã biến một chủ đề phức tạp thành dễ hiểu và muốn đọc. Cuốn sách này sẽ trở thành một bộ mã nguồn cho những ai muốn hiểu và thức 6-Sigma thành công."

Nội dung đang cập nhật...