Mark Douglas

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Mark Douglas
Mark Douglas

Số cuốn sách: 1

Mark Douglas là người viết cuốn sách nổi tiếng trong cộng đồng giao dịch "Trading in the Zone". Tất cả chúng ta đều có thể học được điều gì đó từ Mark - anh ấy đã dành cả cuộc đời mình để giúp đỡ mọi người về mặt tinh thần và cảm xúc trong giao dịch của họ.